Skip to main content

Rese- och betalningsvillkor


Följande rese- och betalningsvillkor gäller före  "Allmänna villkor för paketresor" som du kan läsa lite längre ned på sidan.

Beträffande corona-situationen, titta även på denna länk vad som gäller.
 

1. Bokning och betalning av resa

Du bokar din resa genom att fylla i bokningsformuläret på hemsidan eller ringa oss. Normalt senast nästa kontorsdag får du en bokningsbekräftelse/faktura via e-post. Missförstånd vid bokningstillfället kan uppstå. Kontrollera därför att alla uppgifter är fullständiga och riktiga.

Anmälningsavgiften (normalt 10% av resans pris dock minst 1250 SEK/1150 NOK/110 EUR) ska betalas inom 10 dagar. Slutbetalningen betalar du senast 30 dagar före avresan. Vid bokningar senare än 30 dagar före avresa skall hela beloppet betalas omgående. 

Betala till det bankgiro och med det OCR-nummer som anges i bokningsbekräftelsen. Du kan även betala med kort genom att logga in på www.inshapetravel.se/Mina-bokningar. Vi accepterar VISA och Mastercard. All kortdata hanteras säkert och tryggt av vår samarbetspartner Paynova. 

Vid vissa resor gäller speciella betalningsvilkor som då anges på hemsidan.

2. Flyg  

Flyg ingår normalt inte i våra resor. 

Boka inte ditt flyg innan du fått information från oss att minimiantalet deltagare är uppnått för det reseprogram du har bokat.

3. Avbokning och avbeställningsskydd

Vi erbjuder ett ovanligt bra avbeställningsskydd som du kan beställa när du fyller i din bokning. Om du inte har beställt avbeställningsskydd gäller avbokningsreglerna i "Allmänna resevillkor för paketresor", punkt 3, nedan. 

Speciella avbokningsregler kan gälla för vissa resmål, vilket i så fall redovisas på hemsidan. 

Observera att vid avbokning av flyg gäller flygbolagets avbokningsregler även om vi har gjort flygbokningen åt dig.

En eventuell avbokning skall sändas skriftligen till oss.

4. Ombokning och ändring av bokning

Vid ombokning från en resa till en annan, och vid ändringar, som görs mer än 30 dagar före avresan debiteras en ombokningsavgift på 400 SEK. Ombokning mindre än 30 dagar före avresa räknas som avbokning respektive bokning av ny resa.

5. Reklamationer

Om det finns något du inte är nöjd med på resmålet bör du i första hand försöka lösa problemet med resmålets personal. Om problemet inte kan lösas på plats, kontakta oss omgående samt mejla oss din reklamation. Reklamationer måste framställas omgående till oss direkt från resmålet, samt till den lokala arrangören, för att beaktas, detta för att ge oss en möjlighet att åtgärda problemet omgående. Om ersättning blir aktuell kan det komma ifråga först från och med den dag klagomål framställdes.

6. Försäkring

Vi rekommenderar att du kontrollerar ditt försäkringsskydd före avresa så att du har en olycksfallsförsäkring som inte gör undantag för den aktivitet som du ska utöva på resan. Vi erbjuder en bra  rese- och olycksfallsförsäkring utan självrisk som du kan läsa mer om här.ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR


De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige och Konsumentverket den 1 september 2014. 

Dessa villkor gäller med de tillägg och förtydliganden som redovisas högre upp på sidan, samt ändringar i kursivt nedan.

1 AVTALET


1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören. 

1.1.1 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. 

1.1.2 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Intyg som visar godkännande från samtliga målsmän ska insändas till arrangören innan betalning av resan görs. 

1.2 Arrangören ska hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet. 

1.3 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den/det sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra. 

1.4 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar.   

1.5 Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. 

1.6 Önskemål garanteras inte. 

1.7 Resenären är skyldig att kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. En avgift kan tas ut vid rättning av uppgifter. 

2 BETALNING AV PRISET FÖR RESAN


2.1 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. 

2.2 Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat överenskommits. 

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt. 

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt.  

3 RESENÄRENS RÄTT TILL AVBESTÄLLNING


3.1 Resenären har rätt att avbeställa resan enligt följande: 

3.1.1 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad. 

3.1.2 Vid avbeställning därefter, men tidigare än 20 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften. 

3.1.3 Sker avbeställningen inom 20 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris.  

4 RESENÄRENS ÄNDRINGAR AV RESAN


4.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan. 

5 RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET


5.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen.  

5.2 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för extra kostnader, högst 500 kronor. Beloppsbegränsningen gäller inte om arrangören kan visa att den faktiska kostnaden för överlåtelsen uppgår till ett högre belopp som i sådant fall får uttas. 

6 ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN


6.1 Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren 

6.1.1 Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att det får ske. 

6.1.2 Om arrangören avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, ska arrangören underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt punkt 6.4.  

6.2. Ändring av priset 

6.2.1 Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på: 
(a) ändringar i transportkostnader 
(b) ändringar i skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan, eller 
(c) ändringar i växelkurser som påverkar arrangörens kostnader för resan. 

6.2.2 Priset får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet, förutsatt att denna kostnadsökning är av sådant slag som anges i (a) – (c) ovan i denna punkt. Om till exempel en avgift enligt punkt (a) ovan ökar med 100 kronor för varje resenär, får priset för resan höjas med samma belopp. Researrangören är skyldig att på resenärens begäran redovisa hur prishöjningen beräknats. Rätt till prishöjning enligt (a) - (c) i denna punkt föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor.  

6.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivit ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor. 

6.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. 

6.3. Tidtabellsändringar 

6.3.1 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är endast preliminära. Arrangören ska snarast och senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan. 

6.4 Resenärens rätt att frånträda avtalet 

6.4.1 Resenären får frånträda avtalet om arrangören inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären.  

6.4.2 Resenären ska inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet enligt föregående punkt. Gör resenären inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet. 

6.5 Resenärens rätt till ersättningsresa 

6.5.1 Frånträder resenären avtalet enligt punkt 6.4 har han rätt till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.  

6.5.2 Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, ska resenären snarast men senast inom 14 dagar från avståendet få tillbaka vad han betalat enligt avtalet. 

6.5.3 Bestämmelserna i punkterna 6.5.1 och 6.5.2 gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det. 

6.6 Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa 

6.6.1 I fall som avses i punkt 6.5 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt. 

6.6.2 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om arrangören visar: 
(a)  att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in, eller 
(b) att resan inte kunnat genomföras på grund av hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. 
 
6.6.3 Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt punkterna 6.6.1 och 6.6.2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.  

6.7 Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m. 

6.7.1 Såväl arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning.

6.7.2 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. En gällande avrådan från UD ska alltid anses utgöra grund för uppsägning.

7  ARRANGÖRENS ÄNDRINGAR EFTER AVRESAN


7.1 Uteblivna prestationer  

7.1.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären. 

7.1.2 Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, ska arrangören, om det är skäligt och utan extra kostnad för resenären, tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner. 

7.1.3 Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd.  

7.2 Andra fel och brister 

7.2.1 Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i punkt 7.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom. 

7.2.2 Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. 

7.2.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led. 

7.2.4 Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i punkterna 7.2.2 och 7.2.3 ska arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.  

7.3 Skadeståndets omfattning 

7.3.1 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan. 

8 REKLAMATION OCH AVHJÄLPANDE


8.1 Resenären får inte åberopa fel i de avtalade tjänsterna om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet. 

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.  

8.3 Om resenären under resan framför klagomål som inte är obefogade, ska arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning. 

9 RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN


9.1 Arrangörens anvisningar  

9.1.1 Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet. 

9.2 Resenärens ansvar för skada 

9.2.1 Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören. 

9.3 Resenären ansvarar för formaliteter 

9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring. 
 
9.3.2 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren. 

9.3.3 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.  

9.4 Avvikande från arrangemanget 

9.4.1 Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant. 

10 TVISTLÖSNING


10.1 Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol. 

 

Fritextsökning
Erbjudanden
Kontakta oss
Adress:
InShape Travel
Norra Catalinagränd 17
183 68 TÄBY